• ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ ( ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)

  •  ΜΕΛΕΤΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  •  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

  • ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

  • ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ NRG ΤΗΣ MOTOR OIL