•  ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  •  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

  •  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ ( ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)

  •  ΜΕΛΕΤΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  •  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  •  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

  •  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

  •  ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ NRG ΤΗΣ MOTOR OIL